சந்திரன் ஆராய்ச்சி

அணைவருக்கும், வணக்கம்.

சந்திரனில் நாம் வாழ்வதற்கு, சந்திரனில் இயற்கை – இயக்க சீரமைப்பு பனிகளை இயற்கையின் துணைகொன்டு நிறைவேற்ற வேண்டி இருக்கிறது. “அதற்கு உரிய ஆய்வுகளை அனுபவ ரீதியாகவும், விஞ்ஞான ரீதியாகவும் செயல்படுத்தும் முறைகளை வெளியிடுகிறோம்”.

ஸ்ரீ சிவமதி மா.மதியழகன்

(My Researches – ஆராய்ச்சி)

I. சந்திரன் 

II. சந்திரன் – இயற்கை கட்டமைப்பு

(சீரமைத்தலும் வாழ்வாதாரத்திற்கு உதவுதலும்)

IV மின் காந்த அலைகள்

VIII கோள் சந்திப்பில் மாற்றங்கள்

XIV இயற்கை கட்டமைப்பின் நிறைவு வடிவம்

III. சந்திரன் – உயிரியல் வாழ்வாதாரம் 

IV. பூமியில் நிகழும் மாற்றங்கள் 

I பூமியில் நிகழும் மாற்றங்கள்
1. இயற்கையில் ஒளி வெள்ளம்
2. குளிர் கால ஈர்ப்பு விசை
3. மழை கால அளவில் மாற்றங்கள்
4. மழை காலத்தில் முன்னேற்றங்கள்
5. உயிரியல் வாழ்வாதார ஈர்ப்பு விசை
6. ஈர்ப்பு விசையில் மாற்றங்கள் (மேல் – கீழ், கீழ் – மேல்)
7. பூமி : இயற்கையில் நிறைவு
8. நிலவின் குளிர்ச்சி
9. பூமியில் மறுசுழற்சி
10. பூமியில் மறுமலர்ச்சி
11. மழை – அமிர்தம்

IV கிரகணம் (தினமும்)
1. சந்திர கிரகணம் பூமியில் 2 மணி நேரம்
2. சூரிய கிரகணம் ஒளியின்றி

V மழை
1. தேவையான அளவு மழை
2. நீர் – தேவையில் நிறைவு
3. வெப்பம் – குளிர் இயல்பு நிலை

VI கழிவுகள் சுத்தீகரிப்பு
1. திட கழிவுகள்
2. திரவ கழிவுகள்
3. வெப்பம் – வாய்வு கழிவுகள்
4. விஞ்ஞான மேம்பாடு

VII தாவரங்கள்
1. இயற்கை – காடுகளில் செழிப்பு
2. விவசாயத்தில் தன்னிறைவு
3. விஞ்ஞானம் புதுப்பிக்க படுத்தல்

VIII உயிரினங்கள்
1. நீரில் வாழ்வாதாரம்
2. நிலத்தில் வாழ்வாதாரம்
3. பரிணாம வளர்ச்சியல்
4. வாழ்வியல் வாழ்வாதாரம்
5. உயிரியல் வாழ்வாதாரம்

IX ஆரோக்கியம்
1. வெப்ப – குளிர் சீராகுதல்
2. இயற்கை சூழலில் பசுமை
3. இயல்பு சுவாசம் இன்பமயம்
4. சிந்தனை பரிமாற்றம்
5. கலாச்சாரத்தில் புதுமைகள்
6. உணவே விருந்து
7. நினைவே மருந்து

V. வெள்ளியில் நிகழும் மாற்றங்கள்

வெள்ளி (கோள்)
1. வெள்ளி பொது தகவல்
2. வெள்ளியின் சிறிய உருவம்
3. சந்திரனின் சீரமைப்பு
4. வெள்ளியின் உருவம் வெளிப்படல்
5. வெள்ளி- சந்திரன் சுக மாற்றம்
6. வெள்ளி – பூமி சுக மாற்றம்
7. வெள்ளி – பூமி – சந்திரன் சந்திப்பு

VI. செவ்வாயில் நிகழும் மாற்றங்கள்

செவ்வாய் (கோள்)
1. செவ்வாய் பொது தகவல்
2. செவ்வாயில் மாற்றங்கள்
3. செவ்வாய் – பூமி – சந்திப்பு
4. செவ்வாய் – சந்திரன் சுக மாற்றம்
5. செவ்வாய் – பூமி சுக மாற்றம்

VII. அறிந்துகொள்ள வேண்டியவை

VIII. துணை வெளியீடுகள்

ஆய்வில்

நன்றி, வணக்கம்.