கவிஞர்களின் ஆத்மார்த்தமான வெளியிடுதலை, சந்திரனின் கண்ணோட்டத்தில் உயிரோட்டமாவதை காண்போம்