சந்திரனுக்கு சென்ற அறிஞர்களும், சந்திரனில் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் விஞ்ஞானிகளின் அனுபவத்தின் வாயிலாக, நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய வாழ்வாதார தடைகளையும் அதை சீரமைக்கும் முறைகளையும் காண்போம்(சந்திரனில்).

Neil Armstrong

Neil Armstrong

Major Contributor / Astronaut On July 20, 1969, American astronaut Neil Armstrong stepped off the lunar landing module Eagle, and ...
Read More