ஸ்ரீ சிவமதி மா.மதியழகன்
ஆய்வாளர், பிரபஞ்ச இயல் அறிவியல்

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

சந்திரனில் வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்குவது ஊர்ஜிதமாகிறது என்பதை அறிவோம். இவ்வேளையில் சந்திரனைப்பற்றிய ஆய்வியலுக்கு முன்னும் பின்னும் கடந்து நிற்கிற விசயங்களை எல்லாம் கட்டுரைகள் வடிவில் வெளியிடுகிறோம். அறிவோம், வாருங்கள்.

True Wisdom

True Wisdom
True Wisdom Wisdom = Science + True Wisdom + Life Wisdom + Creation Wisdom Wisdom Nature The Universe ...
மேலும் படிக்க

Planetary Gravity

Planetary Gravity
Greetings Everyone, This Universe we Live in, is made of Five Grand Fundamental Elements of Nature is what ...
மேலும் படிக்க
அறிவியல் வளர்ச்சி கட்டுரைகள்
அனைவருக்கும் வணக்கம், மனிதன் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டுமென்றால் அறிவியல் சார்ந்த பார்வைகள் தெளிவுகள் ஆக்கபூர்வமான விஷயங்கள் என ஒவ்வொன்றும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ...
மேலும் படிக்க
Day - Night Rotation Methods
Greetings Everyone, Day + Night = Single Day In the happening of the Planet rotating about itself, in ...
மேலும் படிக்க
வெப்ப சுழற்சியல் சூத்திரம்
அனைவருக்கும் வணக்கம், பிரபஞ்சத்தில் வெப்ப சுழற்சி இயல்: பிரபஞ்சம் என்பது ஓர் சுழற்சி மயம். இந்த பிரபஞ்ச சுழற்சி மயத்தில் ஆகாய சுழற்சி மையமானது ...
மேலும் படிக்க

Moon Time chart

Moon Time chart
Moon Time chart We know that Moon is a light giving planetary body. Moon's light is not seen ...
மேலும் படிக்க
Loading...