சந்திரன்: அடிப்படை கட்டமைப்புகள்

அனைவருக்கும் வணக்கம்

தற்போதைய சூழலில் (சீரமைக்கப்படாத சூழலில்) சந்திரன் 14 பாகங்களாக சூரியனின் வெப்பம் + வெளிச்சமாகவும் – இருள் மயமாகவும் வெளிப்படுகிறது.

இந்த சூழ்நிலையில் இயற்கை கட்டமைப்பில் “கூட்டமைப்பு” எனும் நமது சீரமைப்பில் 14 வகை இயக்கங்களாக:
இயக்குகிற, இயங்குகிற முறைகளில் சந்திரனில் முறையான உயிரியல் வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்க இயலும். அதாவது, சந்திரனின் அடிப்படை கட்டமைப்புகளில் உள்ள சீரமைப்பில் – ஒருங்கினைதல், வெளிப்படுதல் ( கூட்டமைப்பு ) எனும் இயக்கங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. சந்திரனுடைய இயக்கங்களின் இயக்கம் வாழ்வாதார கட்டமைப்புகளுக்கு ஏற்புடையதாக உருவாக்கப்படுகிறது.

உருவாக்கப்படும் முறைகள்:

 1. நீர் ஆதாரம் பயன்படுத்துதல்.
 2. மண் சுத்திகரிப்பு செய்தல். ( பாதிப்படைந்த மூலக்கூறுகள் இணைதல்.
 3. மண் சுத்திகரிப்பில் நீர் சுத்திகரிப்பு செய்தல்.
 4. வெப்ப காற்று சீராகுதல் ( மாறுதல்).
 5. மின் காந்த அலைகள் சீராகுதல்.
 6. நுண்ணுயிர்கள் வெளிப்படுதல்
 7. தென்றல் காற்று, மேகம் உருவாகுதல்.
 8. மழை – பனி நீர் பொழிதல்.
 9. வெப்பம் – காற்று – நீர் இணைதல்.
 10. கோள் ஈர்ப்பு விசை மாறுதல்.
 11. நீரில் நுண்ணுயிர்கள் வெளிப்படுதல்.
 12. கோள் ஈர்ப்பு விசை மாறுதல். ( ஈர்ப்பு விசையில் மாற்றங்கள் நிகழுதல்)
 13. பகல் – இரவு சுழற்சி நிறைவை நோக்கி மாறுதல்.
 14. நுண்ணுயிர்கள் காற்றில் வெளிப்படுதல். 14 ஐ அறிவோம். சந்திரனில் பலமான, மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்வியலை உருவாக்குவோம்.

நன்றி, வணக்கம்.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of