பிரபஞ்சம் அறிதல்

I. பிரபஞ்சம்

II. பிரபஞ்சம்

I சூரிய குடும்பம்

1. சூரியன்
2. புதன்
3. வெள்ளி (சுக்கிரன்)
4. பூமி
🌔சந்திரன் (துணை கோள்)
5. செவ்வாய்
6. வியாழன் (குரு)
7. சனி
8. யுரேனஸ்
9. நெப்டியூன்
10. ப்ளூட்டோ

VI பிரபஞ்ச இயல் சூத்திரங்கள்

III. பிரபஞ்சம் – மனிதன்

II மனித ஆய்வியல்: பூமி

III மனிதனின் வாழ்வியல்: சந்திரன்

IV. பிரபஞ்சம் – அறிவியல்

I பிரபஞ்ச அறிவியல் தொடர்பு
1. பூமியில் நமது வாழ்க்கை
2. பஞ்ச பூத தொடர்புகள்
3. சூரியனின் தொடர்பு
4. சந்திரனின் தொடர்பு
5. ஈர்ப்பு விசை தொடர்பு
6. கோள்கள் தொடர்பு
7. நட்சத்திரங்களின் தொடர்பு
8. பிரபஞ்ச தொடர்பு