பிரபஞ்சம் அறிதல்

I. பிரபஞ்சம்

II. பிரபஞ்சம்

I சூரிய குடும்பம்

1. சூரியன்
2. புதன்
3. வெள்ளி (சுக்கிரன்)
4. பூமி
🌔சந்திரன் (துணை கோள்)
5. செவ்வாய்
6. வியாழன் (குரு)
7. சனி
8. யுரேனஸ்
9. நெப்டியூன்
10. ப்ளூட்டோ

VI பிரபஞ்ச இயல் சூத்திரங்கள்

III. பிரபஞ்சம் – மனிதன்

II கொரோனா வைரஸ்

1. வைரஸ் உருவில் சிறியது – செயலில் வலிமையானது.
2. வைரஸ் உயிரை விரட்டும் சக்தி
3. வைரஸ் – சுற்று சூழல் வீழ்ச்சியில் வளர்ச்சி
4. வைரஸ் சுவாச மண்டலத்தில் பாதிப்பு ஏன்?
5. வைரஸ் வளர்ச்சியில் நன்மையும் அழியும்
6. வைரஸ் பாதுகாப்பு சக்தியில் பலவீனம்
7. முழு உடல் இயக்கத்தில் முரண்பாடு
8. கொரோனா வைரஸ் சூத்திரம்
9. பரிணாம வளர்ச்சியின் உச்ச கட்டம்
10. கொரோன வைரஸ் உலக ஆதிக்கம்
11. வைரஸ் உயிரியலின் எமன்
12. வைரஸ் உயிரியல் உருமாற்றம்
13. வைரஸ் அழிவின் தோற்றுவாய்
14. உயிருடல் இயக்கத்தில் முரண்பாடு:
15. கொரோனா வைரஸ் முரண்பாடு (பஞ்ச பூதங்கள்)
16. உலக வாழ்வாதார தொடர்பு இயக்கத்தில் முரண்பாடு
17. இயற்கை – இயல்பு வாழ்க்கையில் இல்லாது போகும்

III மனித ஆய்வியல்: பூமி

IV மனிதனின் வாழ்வியல்: சந்திரன்

IV. பிரபஞ்சம் – அறிவியல்

I பிரபஞ்ச அறிவியல் தொடர்பு
1. பூமியில் நமது வாழ்க்கை
2. பஞ்ச பூத தொடர்புகள்
3. சூரியனின் தொடர்பு
4. சந்திரனின் தொடர்பு
5. ஈர்ப்பு விசை தொடர்பு
6. கோள்கள் தொடர்பு
7. நட்சத்திரங்களின் தொடர்பு
8. பிரபஞ்ச தொடர்பு