சுற்று வட்ட பாதையில் சுற்றி வருதல்

அனைவருக்கும் வணக்கம், நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கோளும் தன்னை தானே சுற்றி வருதலும், தனது சுற்று வட்ட பாதையில் சுற்றி வருதலுமாக பிரபஞ்ச…

Continue Reading →