பாதுகாப்பு வலயம்: சாதக – பாதகம்

அனைவருக்கும் வணக்கம், சந்திரனில் வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்குகிற முயற்சியில் ஈடுபடுகிற போது அங்குள்ள ஒவ்வொன்றையும் அறிய முயற்சி செய்கிறோம். சந்திரனில் சேட்டிலைட்டின் (விஞ்ஞானிகள் நேரடி பயனம் இல்லாத நிலையில்)…

Continue Reading →