துணைக்கோள்கள்

அனைவருக்கும் வணக்கம், நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சம் மிகவும் பிரமாண்டமானது. இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஆகாயத்தின் விரிவு அளவு, வெப்பம், வெளிச்சம், இருள், காற்று, நீர், மண் ஆகியவற்றின்…

Continue Reading →

மெய்ஞானம்

அனைவருக்கும் வணக்கம், மனித சமுதாயம் பிரபஞ்சத்தில் சுதந்திரமாக வாழ இயலும் என்றால் அந்த வாழ்வானது மனித வாழ்வியலை முழுமையாக வாழ்வதற்கு அனைத்து வழிகளையும் காட்டுகிறது. அறிதலில் வெளிப்பாடு:…

Continue Reading →

சூரிய குடும்பத்தில் வாழ்வாதாரம்

அனைவருக்கும் வணக்கம், சூரிய குடும்பம் என்பது சூரியனையும், சூரியனை சுற்றி உள்ள கோள்களையும் குறிக்கிறது. கோள்கள், துணை கோள்கள்: சூரிய குடும்பத்தில் கோள்களும், அக்கோள்களுக்கு துணையாக துணை…

Continue Reading →