உலக நட்பு தினம்

உலக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நட்பின் ஆதாரம் அன்பு. நட்பின் இருப்பிடம் மிக மிக மகத்துவம் வாய்ந்தது. நட்பிற்கு இலக்கணம் உண்டு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் இவ்வாறு…

Continue Reading →