கூடுதல் வெப்பம் – குளிர்

அனைவருக்கும் வணக்கம், பஞ்ச பூதங்களால் ஆன இந்த பிரபஞ்சத்தில் உயிரினங்கள் (மனிதர்கள், உயிரினங்கள், தாவரங்கள்) வாழ்வதற்கு அவசியமான இயற்கை மூலகூறுகளில் வெப்பம், குளிர் (நீர்) அவசியமாகிறது. நாம்…

Continue Reading →

கடிகாரம்: மூன்று

காலம் (நேரம்) காட்டுவதற்கு பயன்படுவது கடிகாரம் ஆகும். அதாவது காலை, மதியம், மாலை, இரவு, நல்லிரவு, அதிகாலை என்பதாக கால நேரங்களை பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம். மேலும் கால…

Continue Reading →