சேவைகள் பொதுவானது

அனைவருக்கும் வணக்கம், மனிதனது உயிருடல் (உயிர் – மனம் – உடல்) இயக்க அமைப்பின் தொடர்பும், இயற்கை கட்டமைப்பு தொடர்பும் இணைந்து இயங்கும் இயக்க அமைப்பில் உள்ள…

Continue Reading →