சந்திரன் கடிகாரம் (தற்போது)

அனைவருக்கும் வணக்கம், ஒரு கோளின் சுழற்சியிலை (தன்னை தானே சுற்றி வருதல், சுற்று வட்ட பாதையில் சுற்றி வருதல்) பொருத்துதான் அதன் கால அளவு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.  கால…

Continue Reading →

சந்திரன்: இணைதல் – இயக்குதல்

அனைவருக்கும் வணக்கம்,  நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சம் இயங்கும் முறைகள் அவற்றுள் நாம் இயங்கிடும் முறைகள் என எல்லாவற்றின் விதிகளை அறிவதும், அவ்விதிகளை செயல்படுத்த உதவிடும் சூத்திரங்களை…

Continue Reading →

விதிகள்

அனைவருக்கும் வணக்கம், நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்ச கட்டமைப்பானது பஞ்ச பூதங்களால் அமைந்திருக்கிறது. பஞ்ச பூதங்கள்: ஆகாயம், வெப்பம், காற்று, நீர், மன் எனும் ஐவகை (5…

Continue Reading →