பூமியில் பிறைகளின் மாற்றங்கள்: கால அட்டவணை

சந்திரனில் இயற்கை கட்டமைப்புகள் சீரமைக்கப்பட்டு சந்திரனின் சுழற்சி இயக்கங்கள் பூமியின் இயற்கை கண்ட்டமைப்புகளைப்போல் உருவாக்கப்பட்டு உயிரியல் வாழ்வாதார மேம்பாட்டு திட்டங்கள் மேன்மை அடைந்தபிறகு பூமியில் உருவாகும் கால…

Continue Reading →