கடிகாரம்: மூன்று

காலம் (நேரம்) காட்டுவதற்கு பயன்படுவது கடிகாரம் ஆகும். அதாவது காலை, மதியம், மாலை, இரவு, நல்லிரவு, அதிகாலை என்பதாக கால நேரங்களை பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம். மேலும் கால…

Continue Reading →