கோள் ஈர்ப்பு விசை

அனைவருக்கும் வணக்கம், நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சம் பஞ்ச பூதங்களால் ஆனது என்பதை அறிவோம். பஞ்ச பூதங்கள் ஐந்தில் “மண்ணே கோள் வடிவமாக” உள்ளது. அவ்வாறு மண்ணை…

Continue Reading →