பூமி அறிந்து கொள்ளவேண்டியவை – ஞான இயல்

உலகார் அனைவருக்கும், ஏன் இனிய வணக்கம். எம்முடைய இவ்வாராய்ச்சியிலை உங்களிடம் வெளியிடுவதில் யாம் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.

Continue Reading →

நட்சத்திர ஜன்னலில் வானம் எட்டிப் பார்க்குது

நட்சத்திர ஜன்னலில் வானம் எட்டிப் பார்க்குதுசிறகை விரித்துப் பறப்போம் நம் உறவில் உலகை அளப்போம்விளையாடலாம் நிலாவிலே நிழல் மூழ்குமோ தண்ணீரிலேவானைப் புரட்டிப்போடு புது வாழ்வின் கீதம் பாடு.…

Continue Reading →