ஆகாயம் – எமது கற்றல்

உடம்பில் உயிர் உள்ளவரை வெப்பம் தங்கும். இப்பூமியில் வெப்பம்(சூரியன்) உள்ளவரை உயிர் செழிக்கும். இவ்வுடம்பில் நீருள்ளவரை இயக்கம் சீராக அமையும். இப்பூமியில் நீர் அமைந்த காலம் வரை…

Continue Reading →