பூமி மாசுபடுதல்

பூமி:மாசுபடுதல் (Data)வெப்பமாகுதல் (Data)வெப்பமயமாகுதலை குறைக்கும் வழிகள் (Data)“மாசுகள் – வெப்ப மயமாகுதல் தொடர்புமழை நீர் சேகரிப்பு” – வெப்பமயமாகுதலை தடுத்தல் (Data) காற்று மாசுபடுதல்:தெழிற்சாலை புகை கழிவுகள்விறகு…

Continue Reading →

புலன்களின் இயக்கம்

வழி அறிய – வாழ்வை அறிவாய். ஒளியை அறிய உலகை அறியலாம். உலகை அறிய உன்னை அறியலாம். உலகை அறிய உன்னை அறியலாம். உன்னை அறிந்தால் –…

Continue Reading →