பகல் – இரவு

அனைவருக்கும் வணக்கம், நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பகல் – இரவு சுழற்சி (கோள்கள்) முறையில் நடைபெறுகிறது. நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வெப்பம், வெளிச்சம், இருள்…

Continue Reading →

குளிர் கால ஈர்ப்பு விசை

அனைவருக்கும் வணக்கம், நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஈர்ப்பு விசை உருவாக்கிட பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஆகாய இடைவெளிகளே காரணமாக அமைகிறது. மண்ணில் உள்ள இடை வெளிகள் ‘நீரை’…

Continue Reading →

மழை கால அளவில் மாற்றங்கள்

அனைவருக்கும் வணக்கம், மழை: நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிரபஞ்ச இயற்கை பரிமாற்ற அற்புதங்களுள் ஒன்று மழையாகும். பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கோளும் பஞ்ச பூதங்களோடு இணைந்து…

Continue Reading →