சந்திரனில் கால அட்டவணை – பிறைகள்

பூமியில் பிறை நிகழ்வின் பொழுது சந்திரனில் நேரம் (சீரமைப்பிற்கு பின்) சந்திரன் அட்டவணை சந்திரன் ஒளி தரும் கோள் என்பதை நாம் அறிவோம். சந்திரனின் ஒளி பகலில்…

Continue Reading →