பகல் – இரவு சுழற்சி முறைகள்

அனைவருக்கும் வணக்கம், பகல் +இரவு = ஒரு நாள் கோள் தன்னை தானே சுற்றி வரும் நிகழ்வில் குறிப்பிடுவது பகல் – இரவு நாள் கனித முறையாகும்.…

Continue Reading →