சந்திரன் – இன்றைய தேவை

சந்திரனில் வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்கிட நான்கு விசயங்கள் தேவையாக இருக்கிறது. கற்றல் (தெரிந்து கொள்ளுதல்) அனுபவம் (செயல்படுத்துதல்) வாழ்வாதாரம் (தேவையானவை) தொடர்புகள் (பகிர்ந்து கொள்ளுதல்) சந்திரனில் வாழ்வதற்கு மேற்கூறியவற்றை…

Continue Reading →

விஞ்ஞான மூலம்

 அனைவருக்கும் வணக்கம், அணைத்து வளங்களும், சிறப்புகளும் உள்ளடங்கிய பூமியில் நமது (மனிதர்கள்) வாழ்வு அரங்கேறி இருக்கிறது. இயற்கையின் சிறப்புகளால் பூத்து குலுங்கும் இப்பூமியில் நமது வாழ்வு பூத்து…

Continue Reading →