ஈர்ப்பு விசை நாயகன்

புவியில் ஈர்ப்பு விசை நாயகன். சந்திரனில் நம்மை அறிமுகமாக்கிய நாயகன் – ஐசக்நியூட்டன். புவியில் ஈர்ப்பு விசை மென்மையானது – அதுவே சந்திரனில் வலிமையானது. “புவியில் ஈர்ப்பு விசை…

Continue Reading →

முதல் மனிதன்

“சந்திரனில் முதல் அனுபவம்”, மண்ணையும் கண்டோம், வெப்பத்தையும் கண்டோம், வெளிச்சத்தையும் கண்டோம். மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது…… நீரையும் காணோம், நிழலையும் காணோம், எங்கும், எதிலும், எதையும் (தாவரங்கள், உயிரினங்கள்) காணோம் வருத்தமாய்…

Continue Reading →

நம்பிக்கை நட்சத்திரம்

மனிதர்கள் பல காலம் கண்களால் பார்த்து ஏங்கியது. கைகளால் தொட்டு பார்த்து விட மாட்டோமா எனும் கற்பனையில் மிதந்தது. அப்படி அங்கு என்ன தான் இருக்கிறது என்ற…

Continue Reading →

நினைத்ததை முடிப்பவர்

வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே, வாழ்பவர்க்கு வழிகாட்டுவதே வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாகும். விஞ்ஞான அறிவு என்பது மனிதனின் மாண்புமிகு மகத்துவத்தை வெளிபடுத்துவதும், மனித குலத்திற்கு அர்ப்பணிப்பதும் ஆகும். விஞ்ஞான கண்டுபிடிக்கப்புகள் என்பது…

Continue Reading →