சார்லஸ் டார்வின்

“விஞ்ஞானத்தில் கருவரை சகாப்தம்”. உயிருடல் அமைப்பில் கருவறை ஆதார அமைப்பாகும். மனிதன் துவங்கி உயிரினங்கள் வரை கருவறையில் உருவாகும் சிசு அமைப்பை அறிந்து கொண்டவர். விஞ்ஞான மைல்…

Continue Reading →

ஸ்ரீ சிவமதி மா. மதியழகன்

நுண்ணுயிர்கள் (கோள்களில்) அறிமுகம் அணைவருக்கும் வணக்கம், நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கோளும் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்காகவே அமைந்திருக்கிறது. நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சம் ஆகாயம்,…

Continue Reading →