பூமியை கடந்து வேறு ஒரு கோளில் வாழ

சந்திரனில் வாழ்வதற்கு பற்பல ஆண்டுகளாக மனிதர்களுக்கு ஆசை இருக்கிறது என்பதை அனைவரும் அறிவோம். பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நாம் பூமியை கடந்து வேறு ஒரு கோளில் வாழ…

Continue Reading →

சந்திரனில் நால்வகை நுண்ணுயிர்களின் சங்கம வாழ்வின் அவசிய நிலை

சந்திரனில் நால்வகை நுண்ணுயிர்களின் சங்கமம் (நீர் நுண்ணுயிர்கள், வெப்ப நுண்ணுயிர்கள், காற்று நுண்ணுயிர்கள், மண் நுண்ணுயிர்கள்) நடைபெறாமல், உயிரியல் (மனிதர்கள், தாவரங்கள், உயிரினங்கள்) வாழ்வாதாரத்திற்கான கட்டமைப்பை உருவாக்க…

Continue Reading →

அறிவின் கட்டமைப்பு (அடிப்படை)

பூமியில் மனிதர்களது வாழ்வு துவங்கிய காலத்தில் இருந்து இன்றுவரை வாழ்வியலுக்கு அடிப்படை காரணமாக அமைந்திருப்பது “அறிவு”. அறிவு என்பது: தெரிந்து கொண்டதில் சேகரம் அறிந்து கொண்டதில் சேகரம்…

Continue Reading →

பகல் – இரவு சுழற்சி முறைகள்

அனைவருக்கும் வணக்கம், பகல் +இரவு = ஒரு நாள் கோள் தன்னை தானே சுற்றி வரும் நிகழ்வில் குறிப்பிடுவது பகல் – இரவு நாள் கனித முறையாகும்.…

Continue Reading →