பூமி – பிரபஞ்சம் – வாழ்வியல்

அனைவருக்கும் வணக்கம், “அகில உலகத்திற்கும் பூமியே வாழ்வியலுக்கு மாதிரி வடிவம்”. நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சம் நமக்கு வாழ்வாதார இருப்பிடம் ஆகும். பிரபஞ்சமே நமது வாழ்வியலுக்கு தாய்…

Continue Reading →

அறிவு

அனைவருக்கும் வணக்கம்., உயிரினங்களின்* வாழ்வியல் என்பது “அறிவு” எனும் மாபெரும் சக்கர சுழற்சியில் இயங்குகிறது. (* தாவரங்கள், உயிரினங்கள், மனிதர்கள்) அறிவு அறிதலை அறிவு என்கிறோம். அறிவு என்பது…

Continue Reading →

இயற்கை இயல்: அறிவியல்

அனைவருக்கும் வணக்கம், இயற்கை என்பது பிரபஞ்சம் இயல்பாக இயங்கும் முறைகளை இயல்பாக விவரிக்கும் முறைகளாகும். பிரபஞ்சம் என்பது பஞ்ச பூதங்கள் (ஆகாயம், வெப்பம், காற்று, மண், நீர்)…

Continue Reading →

அறிவின் கட்டமைப்பு (அடிப்படை)

பூமியில் மனிதர்களது வாழ்வு துவங்கிய காலத்தில் இருந்து இன்றுவரை வாழ்வியலுக்கு அடிப்படை காரணமாக அமைந்திருப்பது “அறிவு”. அறிவு என்பது: தெரிந்து கொண்டதில் சேகரம் அறிந்து கொண்டதில் சேகரம்…

Continue Reading →