சந்திரன்

பூமியின் துணை கோள். பூமியின் இரவிற்கு குளிர்ச்சியாய், ஒளியின் வழிகாட்டியாய், வாழ்வியலுக்கு உதவியாய் அமைந்த கோள். மனித வாழ்வியலுக்கு அடித்தளம் அமைத்து தந்த கோள்.

Continue Reading →