ஸ்ரீ சிவமதி மா.மதியழகன்

நிறுவனர் & தலைவர் – ஜீவயோகம்

ஆசிரியர் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானிகள் விவரித்தல் இணைதல் செய்திகள் காணொளி

எமது ஆய்வுகள்

அணைவருக்கும், வணக்கம்.

சந்திரனில் வாழ்வதற்குரிய வாழ்வியல் தடைகள், இயற்கை இயங்கும் இயக்கங்கள், இவற்றை சீரமைக்கும் முறைகளை அனுபவ, விஞ்ஞான ரீதியாக விளக்குகிறோம்.

மேலும் இவற்றை அனுபவ, விஞ்ஞான ரீதியாக விளங்கி கொள்வதற்குரிய செய்திகளையும், செயல் விளக்கங்களையும் தேவையான அளவு வெளியிடுகிறோம்.

Support Planets

Support Planets

Greetings Everyone,

This Universe we live in is spectacular. In this Universe, the Space's ...
மேலும் படிக்க

True Wisdom

True Wisdom

True Wisdom

Wisdom = Science + True Wisdom + Life Nature Wisdom + Creation Nature ...
மேலும் படிக்க

True Wisdom

True Wisdom
True Wisdom Wisdom = Science + True Wisdom + Life Wisdom + Creation Wisdom Wisdom Nature The Universe ...
மேலும் படிக்க

Planetary Gravity

Planetary Gravity
Greetings Everyone, This Universe we Live in, is made of Five Grand Fundamental Elements of Nature is what ...
மேலும் படிக்க
அறிவியல் வளர்ச்சி கட்டுரைகள்
அனைவருக்கும் வணக்கம், மனிதன் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டுமென்றால் அறிவியல் சார்ந்த பார்வைகள் தெளிவுகள் ஆக்கபூர்வமான விஷயங்கள் என ஒவ்வொன்றும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ...
மேலும் படிக்க
Day - Night Rotation Methods
Greetings Everyone, Day + Night = Single Day In the happening of the Planet rotating about itself, in ...
மேலும் படிக்க
Loading...

ஸ்ரீ சிவமதி மா.மதியழகன்

நிறுவனர் & தலைவர் – ஜீவயோகம்

ஆசிரியர் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானிகள் விவரித்தல் இணைதல் செய்திகள் காணொளி

எமது ஆய்வுகள்

அணைவருக்கும், வணக்கம்.

சந்திரனில் வாழ்வதற்குரிய வாழ்வியல் தடைகள், இயற்கை இயங்கும் இயக்கங்கள், இவற்றை சீரமைக்கும் முறைகளை அனுபவ, விஞ்ஞான ரீதியாக விளக்குகிறோம்.

மேலும் இவற்றை அனுபவ, விஞ்ஞான ரீதியாக விளங்கி கொள்வதற்குரிய செய்திகளையும், செயல் விளக்கங்களையும் தேவையான அளவு வெளியிடுகிறோம்.

Support Planets

Support Planets

Greetings Everyone,

This Universe we live in is spectacular. In this Universe, the Space's ...
மேலும் படிக்க

True Wisdom

True Wisdom

True Wisdom

Wisdom = Science + True Wisdom + Life Nature Wisdom + Creation Nature ...
மேலும் படிக்க

True Wisdom

True Wisdom
True Wisdom Wisdom = Science + True Wisdom + Life Wisdom + Creation Wisdom Wisdom Nature The Universe ...
மேலும் படிக்க

Planetary Gravity

Planetary Gravity
Greetings Everyone, This Universe we Live in, is made of Five Grand Fundamental Elements of Nature is what ...
மேலும் படிக்க
அறிவியல் வளர்ச்சி கட்டுரைகள்
அனைவருக்கும் வணக்கம், மனிதன் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டுமென்றால் அறிவியல் சார்ந்த பார்வைகள் தெளிவுகள் ஆக்கபூர்வமான விஷயங்கள் என ஒவ்வொன்றும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ...
மேலும் படிக்க
Day - Night Rotation Methods
Greetings Everyone, Day + Night = Single Day In the happening of the Planet rotating about itself, in ...
மேலும் படிக்க
Loading...