அறிமுகம்

சந்திரனில் மனித வாழ்வாதாரத்தை  உருவாக்க இயலும் என்பதை அறிவியல்  & அனுபவ பூர்வமாக விளக்கிடும் தாங்கள் பல்லாண்டு வாழ வாழ்த்துகிறோம். நன்றி.

Continue Reading →

நாகலட்சுமி பதிவு

Jeevayogam Trainer, Hosur [email protected] சந்திரனில் வாழ்வியல் முறைகளை உருவாகும் உங்களது உன்னதமான பயணத்திற்கு எமது இறை வழி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

Continue Reading →

லிவின் பதிவு

Project Manager, [email protected] வாழ்வியலில், தேடல் என்பது மிக அழகான செயல். அதன் வழி ஒருவர் காணும் உட்தொடர்பின் அனுபவ சாரமே, அச்செயல் மிக அழகாக்கிவிடுகிறது. நாம் இதில்…

Continue Reading →