சந்திரதேவனின் ஆசிர்வாதம்

இங்கு பூமியில் வாழும் பொழுது பல்வேறு முயற்சிகள் செய்து ஆசிர்வாதம் பெறுகிறோம் (மனம் தூய்மையற்றும், மனம் தூய்மை பெற்றும்) சந்திரனுக்கு சென்று வாழும் பொழுது சந்திரதேவனின் ஆசிர்வாதம்…

Continue Reading →