செவ்வாய் கோளில் தரை இறங்க முடியுமா?! சந்திரனில் வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்க இயலுமா?! இயலும் வாருங்கள்.

அடிப்படை நிகழ்வு? நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஏராளமான கோள் கட்டமைப்புகளும், நட்சத்திர கட்டமைப்புகளும் இயற்கை இயல் வாழ்வாதார கட்டமைப்புகளாக இயல்பாக அமைந்துள்ளது. மேலும் நாம் வாழும்…

Continue Reading →

விண் வெளி ஆய்வில் வருங்கால விஞ்ஞானம் கோள் சுழற்சி இயல் முறையாகும்

மனித வாழ்வாதாரம் பூமியில் துவங்கி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது. பல கோடிக்கணக்கான கோள்கள் மத்தியில் பல லட்சம் வருடங்களுக்கு மேலாக சூரிய குடும்பத்தில் பூமி எனும் கோள்…

Continue Reading →