உலக நட்பு தினம்

உலக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நட்பின் ஆதாரம் அன்பு. நட்பின் இருப்பிடம் மிக மிக மகத்துவம் வாய்ந்தது. நட்பிற்கு இலக்கணம் உண்டு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் இவ்வாறு…

Continue Reading →

செவ்வாய் கோளில் தரை இறங்க முடியுமா?! சந்திரனில் வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்க இயலுமா?! இயலும் வாருங்கள்.

அடிப்படை நிகழ்வு? நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஏராளமான கோள் கட்டமைப்புகளும், நட்சத்திர கட்டமைப்புகளும் இயற்கை இயல் வாழ்வாதார கட்டமைப்புகளாக இயல்பாக அமைந்துள்ளது. மேலும் நாம் வாழும்…

Continue Reading →

முட்டாள்கள் தினம்

நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சம் பல்லாயிரம் கோடி கட்டமைப்புகளை உடையது. இதில் பல இயற்கை கட்டமைப்புகளும், உயிரியல் கட்டமைப்புகளும் பல பல கால அமைப்புகளும், சூழ்நிலை அமைப்புகளும்…

Continue Reading →

விண் வெளி ஆய்வில் வருங்கால விஞ்ஞானம் கோள் சுழற்சி இயல் முறையாகும்

மனித வாழ்வாதாரம் பூமியில் துவங்கி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது. பல கோடிக்கணக்கான கோள்கள் மத்தியில் பல லட்சம் வருடங்களுக்கு மேலாக சூரிய குடும்பத்தில் பூமி எனும் கோள்…

Continue Reading →