பூமி – பிரபஞ்சம் – வாழ்வியல்

அனைவருக்கும் வணக்கம், “அகில உலகத்திற்கும் பூமியே வாழ்வியலுக்கு மாதிரி வடிவம்”. நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சம் நமக்கு வாழ்வாதார இருப்பிடம் ஆகும். பிரபஞ்சமே நமது வாழ்வியலுக்கு தாய்…

Continue Reading →

இயற்கை இயல்: அறிவு I & II

 “இயற்கையின் இயல்பில் வாழ்ந்து பழகுகிறோம், வாழ்ந்து பழகுவோம் “ அறிவின் I (முதல்) பருவம்: இயற்கையில் வாழ்ந்து (பூமியில்) பழகுகிறோம். அறிவின் II (இரண்டாம்) பருவம்: இயற்கையை…

Continue Reading →