பூமி – உயிரியல் கோளம்

அனைவருக்கும் வணக்கம், பிரபஞ்சம்: உயிரியல் கோளம். நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சம் பஞ்ச பூதங்களின் கலவை கட்டமைப்பில் அமைந்திருக்கிறது. அதோடு உயிரியல் கட்டமைப்பிலும் அமைந்திருக்கிறது. நாம் வாழும்…

Continue Reading →