பிரபஞ்சம் அறிதல்

பிரபஞ்சம் I

பிரபஞ்சம் II

I சூரிய குடும்பம்

  • சூரியன்
  • புதன்
  • வெள்ளி (சுக்கிரன்)
  • பூமி – துணை கோள் சந்திரன்
  • செவ்வாய்
  • வியாழன் (குரு)
  • சனி
  • யுரேனஸ்
  • நெப்டியூன்
  • ப்ளூட்டோ

VI பிரபஞ்ச இயல் சூத்திரங்கள்

பிரபஞ்சத்தில் மனித தொடர்பு

1. புலன் இயல் தொடர்பு
2. நினைவுகளில் தொடர்பு
3. நினைவுகளில் ஆய்வியல் தொடர்பு
4. ஆய்வியல் தொடர்பு (கலந்தாய்வு)
5. இயற்கை மாற்றங்களில் தொடர்பு
6. நேரடி ஆய்வு தொடர்பு
7. வாழ்வியலில் ஆய்வு தொடர்பு
8. நிறைவு ஆய்வு தொடர்பு
9. நிறைவின்மை ஆய்வு தொடர்பு
10. ஆய்வு தொடர்பில் சுதந்திரம்

பிரபஞ்ச அறிவியல் தொடர்பு

1. பூமியில் நமது வாழ்க்கை
2. பஞ்ச பூத தொடர்புகள்
3. சூரியனின் தொடர்பு
4. சந்திரனின் தொடர்பு
5. ஈர்ப்பு விசை தொடர்பு
6. கோள்கள் தொடர்பு
7. நட்சத்திரங்களின் தொடர்பு
8. பிரபஞ்ச தொடர்பு