உங்கள் பதிவு

Please log in to submit content!

உங்கள் பதிவுகள்

அறிமுகம்

அறிமுகம்

சந்திரனில் மனித வாழ்வாதாரத்தை  உருவாக்க இயலும் என்பதை அறிவியல்  & அனுபவ பூர்வமாக விளக்கிடும் தாங்கள் பல்லாண்டு வாழ வாழ்த்துகிறோம். நன்றி ...
Read More
Thanks to The Universe Creator

Thanks to The Universe Creator

Ohm Atchayanathar Potri ...
Read More
நாகலட்சுமி பதிவு

நாகலட்சுமி பதிவு

Jeevayogam Trainer, Hosur [email protected] சந்திரனில் வாழ்வியல் முறைகளை உருவாகும் உங்களது உன்னதமான பயணத்திற்கு எமது இறை வழி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் ...
Read More
லிவின் பதிவு

லிவின் பதிவு

Project Manager, [email protected]
வாழ்வியலில், தேடல் என்பது மிக அழகான செயல். அதன் வழி ஒருவர் காணும் உட்தொடர்பின் அனுபவ சாரமே, அச்செயல் மிக அழகாக்கிவிடுகிறது. நாம் இதில் அவனுபவத்தை தேடி செல்ல வேண்டியது இருக்கிறதா அல்லது தேடலின் சாரத்தை ரசித்திட வேண்டியது இருக்கிறதா? தேடலின் சாரம் நம்மை உட்தொடர்பின் அனுபவத்தை தேட சொல்கிறதா? அல்லது உட்தொடர்பின் அனுபவம் நம்மை தேடலின் வழி நிற்கும் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகிறது? தேடலுக்கு முடிவொன்று ...
Read More