பாதுகாப்பு வலயம் – முழுமையான பாதுகாப்பு

அனைவருக்கும் வணக்கம்,

சந்திரனில் தற்போது (சந்திரனில் உயிரியல் வாழ்வாதாரம் உருவாக்கபடுவதற்கு முன்பு) ஏன் உயிரியல் வாழ்வாதாரம் உருவாக்கப்பட இயலவில்லை என்பதற்கு உரிய காரணங்களுள் ஒன்று பாதுகாப்பு வலயமும் ஒன்றாகும். பாதுகாப்பு வலயம் முறையான சுழற்சி இயக்கத்தில் இல்லை என்பதை அறிவோமா!. அதாவது பூமியில் உள்ள சூழ்நிலைகள் போல் சந்திரனில் இயற்கை கட்டமைப்பு இல்லை என்பதை அறிய வேண்டும்.
அதாவது,
சந்திரனில்
* வெப்ப குளிர் அளவு
* கோள் ஈர்ப்பு விசையின் தன்மை
* கோள் மைய அச்சு சுழற்சி
* கோள் சுழற்சி இயல்
* பகல் இரவு கால அளவுகள்
* நுண்ணுயிர்கள் மண்ணின் மேற்பரப்பில் வெளிப்படாதிருத்தல் போன்ற நிகழ்வுகள் பூமிக்கும் – சந்திரனுக்கும் வேறுபட்டும், மாறுபட்டும், முரண்பட்டும் அமைந்திருக்கிறது. ஆகவே தான் பூமியின் பாதுகாப்பு வலயத்திற்கும் – சந்திரனின் பாதுகாப்பு வலயத்திற்கும் உள்ள இயக்க அளவுகள் மாறுபட்டு அமைந்திருக்கிறது.

பாதுகாப்பு வலய சுழற்சி இயலுக்கும் உயிரியல் வாழ்வாதாரத்திற்கும் உள்ள மிக நெருங்கிய தொடர்பே பாதுகாப்பு எனும் கவசமாகும்.
பாதுகாப்பு வலய பலம்:
ஒரு கோளின் வெளி சுற்று வட்டத்தின் இறுதி பகுதியாக அமைந்திருப்பது பாதுகாப்பு வளையமாகும்.
கோளின் வெளி பாதுகாப்பிற்கு கவசமாக அமைந்திருக்க வேண்டியதே பாதுகாப்பு வலய பொருப்பாகும். கோளின் வெளி கட்டமைப்பு பாதுகாப்பு முறையில் இயல்பாக இயங்கினால் தான் கோளின் உள் கட்டமைப்பு இயக்கங்களுக்கு உதவிகரமாக அமைய இயலும்.

பாதுகாப்பு வலய தொடர்பு:
ஒரு கோளின் உள் சுற்று சுழற்சி பணிகளின் இறுதி தொடர்பாகவும், வெளி சுற்று பணிகளின் துவக்க நிலையாகவும் அமைந்திருப்பது பாதுகாப்பு வலயம் ஆகும்.

மேலும் அறிவோம் வாருங்கள்.

நன்றி, வணக்கம்.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of