சந்திரனுக்கு சென்ற அறிஞர்களும், சந்திரனில் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் விஞ்ஞானிகளின் அனுபவத்தின் வாயிலாக, நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய வாழ்வாதார தடைகளையும் அதை சீரமைக்கும் முறைகளையும் காண்போம்(சந்திரனில்).

James Irwin

James Irwin

wiki "He said that his experiences in space had made God more real to him than before." ...
Read More
Gene Cernan

Gene Cernan

Wiki "He is the last person to have walked on the Moon" Quote: " Bob, this is Gene, and I'm ...
Read More
Harrison Schmitt

Harrison Schmitt

Schmitt also remains the first and only professional scientist to have flown beyond low Earth orbit and to have visited ...
Read More