அறிந்துகொள்ள வேண்டியவை (பொருள் விளக்கம்)

சந்திரனில் உயிரியல் வாழ்வாதாரம் உருவாக்க படவேண்டுமென்றால் சந்திரனில் இயற்கை கட்டமைப்பை சீரமைக்கப்படவேண்டும். இவை பிரபஞ்ச இயற்கை இயல் அமைப்பு முறைகளில் இருந்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இவ்வாய்வில் நடைமுறையிலிருந்தும் ஆய்வுகளோடு கலந்து புதிய வார்த்தைகளாக புலப்படுவதால், அவ்வார்த்தைகளுக்கு பொருள் விளக்கம் தேவைப்படுகிறது. மேலும் இதில் பிரபஞ்ச இயற்கை விதிகளும், சூத்திரங்களும் பயன்படுத்த படுவதால் புதிய வார்த்தைகளுக்கு பொருள் விளக்கங்களை அறிவது அவசியம் ஆகிறது.

ஜட உயிர்:
இயங்கும் தன்மை உடையது, பரிணாம வளர்ச்சிக்கு உட்படாதது.
உதாரணம்: நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மண்

ஜடமற்ற உயிர்:
இயங்கும் தன்மை உடையது, பரிணாம வளர்ச்சிக்கு உட்படுவது.
உதாரணம்: தாவரங்கள், உயிரினங்கள், மனிதர்கள்

கோள் மைய அச்சு:
கோள் தன்னை தானே சுற்றிக்கொள்வதற்கும், சுற்றுவட்ட பாதையில் சுற்றிவருவதற்கும் மைய ஆதார சக்தியை அமைந்திருப்பது.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of