பூமி மாசுபடுதல்

பூமி:
மாசுபடுதல் (Data)
வெப்பமாகுதல் (Data)
வெப்பமயமாகுதலை குறைக்கும் வழிகள் (Data)
“மாசுகள் – வெப்ப மயமாகுதல் தொடர்புமழை நீர் சேகரிப்பு” – வெப்பமயமாகுதலை தடுத்தல் (Data)

காற்று மாசுபடுதல்:
தெழிற்சாலை புகை கழிவுகள்
விறகு அடுப்பு புகையால் காற்று மாசுபடுதல்
சான எரிவாயு அடுப்பு புகையால் காற்று மாசுபடுதல்
Data collected

புகை filter கருவிகள்

பூமி வெப்ப மயமாகுதலால் காற்று மண்டலம் மாசடைகிறது.
பூமி வெப்பமயமாகுதலால் பூமியில் நீர் வறச்சி தன்மை அடைகிறது.
காற்று மண்டலம் மாசடைவதால் பூமியில் உயிரியல் வாழ்வாதாரத்தில் ஆரோக்கியம் சீர் குழைகிறது.

மனித வாழ்வாதாரம் உயிர்பித்தல்,
மனித வாழ்வாதாரம் புதுப்பித்தல்.

வெப்பமும் குளிரும் இணைகிற இடத்தில ஈர்ப்பு விசை உருவாகிறது
கோல் சுழற்சி இயலே ஈர்ப்பு விசை தொடர்ந்து இயங்குவதற்கு மூலமாய் அமைகிறது
வெப்பமும் குளிரும் இணையாத இடத்தில ஈர்ப்பு விசை முழுமை அடைவதில்லை
* Quote Animation

பூமி வெப்ப மயமாகுதல் = பூமி நீர் மயமாகுதல் (குளிர்)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of