சந்திரதேவனின் ஆசிர்வாதம்

இங்கு பூமியில் வாழும் பொழுது பல்வேறு முயற்சிகள் செய்து ஆசிர்வாதம் பெறுகிறோம் (மனம் தூய்மையற்றும், மனம் தூய்மை பெற்றும்)
சந்திரனுக்கு சென்று வாழும் பொழுது சந்திரதேவனின் ஆசிர்வாதம் பெற்று மனம் குளிர்ந்து பரிசுத்தமாகி வாழ்வோம் (ஆசிர்வாதத்தை முழுமையாகும், முழுமையாக பெற முடியும்)

அதாவது, ourmoonlife ஆராய்ச்சி முழுமை அடைந்து, மனிதர்கள் வாழும் தன்மையை பெற்ற பின்பு. மனிதர்கள் அங்கு வாழும் நிலை மேற்கூறிய வகையில்…….

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of