பூமி அறிந்து கொள்ளவேண்டியவை – ஞான இயல்

உலகார் அனைவருக்கும், ஏன் இனிய வணக்கம்.

எம்முடைய இவ்வாராய்ச்சியிலை உங்களிடம் வெளியிடுவதில் யாம் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.

மனித நினைவுகளின் சுழற்சி சீரமைப்பு
Hidden content
சுதந்திர காற்றின் சுவாச முக்கியத்துவம்
Hidden content
சுதந்திர கருத்து பரிமாற்றம்
Hidden content
சூழ்நிலை மாற்றத்தின் அவசியம் - நகர்தல்
Hidden content
பயிற்சிகளுடன் முறையான ஓய்வு எடுத்தல்
Hidden content
தனிநபர் சுதந்திரம் செயல்நிலை
Hidden content
வாழ்வாதார பாதுகாப்பு
Hidden content
இயல்பு வளர்ச்சி அடைதல்
Hidden content
ஆரோக்கிய மேம்பாடு
Hidden content
காற்று இலகுவடைதல்
Hidden content
சூழ்நிலை இலகுவடைதல்
Hidden content
பரிமாற்ற நிகழ்வு
Hidden content
ஆராய்ச்சி பிறப்பு
Hidden content
அன்பின் வெளிப்பாடு
Hidden content
உள்வெளி சுழற்சி, வெளி - உள் இயல்பு சுழற்சி
Hidden content
கூட்டு முயற்சியில் இடம் அளித்தல்
Hidden content
சுதந்திர வாழ்வு சுதந்திர நிலையில் மேம்பாடு
Hidden content
சுதந்திர அனுபவம்
Hidden content
உயிரியல் பகிர்தலில் வளர்ச்சி இயல் காணுதல்
Hidden content
சுதந்திர வெளிப்பாட்டில் சோர்வு நீக்கல்
Hidden content
உயிரியல் மரியாதை மேம்பாடு பழகுதல்
Hidden content
உணவில் சுவை த பையன் - ஆராய்ச்சி இயல்
Hidden content
அறிவு சுதந்திரத்தில் மேம்பாடு காணல்
Hidden content
ஏற்றுக்கொள்ளுதலில் முன்னேற்றம் அறிதல்
Hidden content
நின்று வீசும் இயல்பு காற்றின் சுழற்சி இயலை அறிதல்
Hidden content
முறை மாற்றங்களின் இயல்புத்தன்மை உணர்தல்
Hidden content
ஞான இயல் பகிர்தல், பழகுதல், சமுதாய பழக்க நிலை பரவலாக்கம். ஏகபோக முன்னேற்றம் காணல்.
Hidden content
மொழிக்குள் இயல் அறிந்து பரிமாறுதல் - புரிதல் வளர்த்தல்
Hidden content
உயிர் காற்றின் நேரடி தொடர்பு அறிதல், வாழ்தல்
Hidden content
ஆராய்ச்சி இயலின் அடிப்படை இயல் உருவாக்குதலின் முக்கியத்துவம் வெளிப்படுதல் பழக்க இயலின்
Hidden content
இயலே ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் ஆகிறது
Hidden content

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of