சந்திரனில் நால்வகை நுண்ணுயிர்களின் சங்கம வாழ்வின் அவசிய நிலை

சந்திரனில் நால்வகை நுண்ணுயிர்களின் சங்கமம் (நீர் நுண்ணுயிர்கள், வெப்ப நுண்ணுயிர்கள், காற்று நுண்ணுயிர்கள், மண் நுண்ணுயிர்கள்) நடைபெறாமல், உயிரியல் (மனிதர்கள், தாவரங்கள், உயிரினங்கள்) வாழ்வாதாரத்திற்கான கட்டமைப்பை உருவாக்க இயலாது

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of