பிரபஞ்ச அறிவியல் தொடர்பு

1. பூமியில் நமது வாழ்க்கை
2. பஞ்ச பூத தொடர்புகள்
3. சூரியனின் தொடர்பு
4. சந்திரனின் தொடர்பு
5. ஈர்ப்பு விசை தொடர்பு
6. கோள்கள் தொடர்பு
7. நட்சத்திரங்களின் தொடர்பு
8. பிரபஞ்ச தொடர்பு