பிரபஞ்சத்தில் மனித தொடர்பு

1. புலன் இயல் தொடர்பு
2. நினைவுகளில் தொடர்பு
3. நினைவுகளில் ஆய்வியல் தொடர்பு
4. ஆய்வியல் தொடர்பு (கலந்தாய்வு)
5. இயற்கை மாற்றங்களில் தொடர்பு
6. நேரடி ஆய்வு தொடர்பு
7. வாழ்வியலில் ஆய்வு தொடர்பு
8. நிறைவு ஆய்வு தொடர்பு
9. நிறைவின்மை ஆய்வு தொடர்பு
10. ஆய்வு தொடர்பில் சுதந்திரம்