சூரிய குடும்பம்

  • சூரியன்
  • புதன்
  • வெள்ளி (சுக்கிரன்)
  • பூமி – துணை கோள் சந்திரன்
  • செவ்வாய்
  • வியாழன் (குரு)
  • சனி
  • யுரேனஸ்
  • நெப்டியூன்
  • ப்ளூட்டோ