அனைவருக்கும் வணக்கம்,

சந்திரனில் சீரமைப்பு பணி நிறைவு காணும் பொழுது பூமியில் நிகழக்கூடிய இயற்கை மாற்றங்கள்.

விரிவாக காண்போம்.

நன்றி வணக்கம்.

(மேலும் வர இருக்கும் பக்கம்……..)