உயிரியல்

காற்று – உயிரின் தொடர்பு
வெப்பம் – சக்தியின் தொடர்பு

பஞ்சபூதங்கள் ஐந்தின் கூட்டமைப்பின் சக்தியே உயிரியல் ஆகும்

ஐந்தும் இணைந்திருந்தால் அது கோள்

பிரபஞ்சஇயல் பஞ்சபூதங்களுடன் இணைந்திருந்தால் அது உயிரியல் வாழ்வாதார கோள்.

பஞ்சபூதங்களின் இயக்க சக்தி மூலக்கூறுகளாக உயிரின் மூல அமைப்பு, அமைந்திருக்கிறது.