சந்திரன் ஆராய்ச்சி

சந்திரன் ஆராய்ச்சி அணைவருக்கும், வணக்கம். சந்திரனில் நாம் வாழ்வதற்கு, சந்திரனில் இயற்கை – இயக்க சீரமைப்பு பனிகளை இயற்கையின் துணைகொன்டு நிறைவேற்ற வேண்டி இருக்கிறது. “அதற்கு உரிய … Continue reading சந்திரன் ஆராய்ச்சி