நட்சத்திர ஜன்னலில் வானம் எட்டிப் பார்க்குது

நட்சத்திர ஜன்னலில் வானம் எட்டிப் பார்க்குதுசிறகை விரித்துப் பறப்போம் நம் உறவில் உலகை அளப்போம்விளையாடலாம் நிலாவிலே நிழல் மூழ்குமோ தண்ணீரிலேவானைப் புரட்டிப்போடு புது வாழ்வின் கீதம் பாடு.…

Continue Reading →